25.6 C
Thailand
วันเสาร์,29 มกราคม,2022

Buy now

spot_img

ศูนย์สภาการแพทย์แผนไทย ต้านภัยโควิด-๑๙ ลุยต่อช่วยนวดไทยสปาไทยปลอดภัยโควิด อนาคตพร้อมเสริมองค์ความรู้ให้ผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศ

ศูนย์สภาการแพทย์แผนไทย ต้านภัยโควิด-๑๙ ลุยต่อช่วยนวดไทยสปาไทยปลอดภัยโควิด อนาคตพร้อมเสริมองค์ความรู้ให้ผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศ

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ซึ่งปัจจุบันประชาชนก็เริ่มปรับการใช้ชีวิตให้เดินก้าวไปพร้อมโควิดได้ โดยการป้องกันรรักษาแพทย์แผนปัจจุบันก็รักษาตามระบบแพทย์ตะวันตก ส่วนการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทยที่มีการรักษาโรคเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจ และโรคไข้ มาหลายร้อยปี ซึ่งเราสามารถนำเอาสมุนไพรมาใช้ในการดูแลรักษาตามแบบแพทย์แผนไทยจึงมีการเสริมภูมิเปรียบเสมือนการสร้างเกราะป้องกันให้กับร่างการนั่นเอง ศูนย์สภาการแพทย์แผนไทย ต้านภัยโควิด-๑๙ จึงได้จัดตั้งคลินิกอาสา ที่มีอยู่ทั่วประเทศ ช่วยเหลือประชาชนอีกส่วนหนึ่ง ที่เป็นรูปธรรม ด้วยการเป็นที่ปรึกษาให้กับประชาชนที่มีความต้องการคำแนะนำ ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาสมุนไพรให้ถูกต้องตามหลักกรรมวิธีแพทย์แผนไทย ในการดูแลสุขภาพตนเองทั้งที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และผู้ติดเชื้อโควิดมาก่อนแล้ว

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางรัฐประกาศให้เปิดประเทศ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าไปได้ และสถานประกอบการธุรกิจ ด้านต่าง ๆ ได้เริ่มทยอยเปิดกิจการ ซึ่งได้มีมาตรการป้องกัน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ขณะนี้เครือข่ายกิจการนวดเพื่อสุขภาพและสปาไทย เป็นอีกหนึ่งในกิจการที่ต้องหามาตรการดูแลบุคคลากรในสถานประกอบการของตน ให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด – ๑๙  ศูนย์สภาการแพทย์แผนไทยต้านภัยโควิด – ๑๙ และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ จัดโครงการ“หมอนวดไทยปลอดภัยโควิดด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย” สำหรับให้ก้าวเดินคู่ขนานไปกับการเปิดประเทศ

ที่สำคัญศูนย์เครือข่ายภาคี ฯศูนย์สภาการแพทย์แผนไทย ต้านภัยโควิด-๑๙  ทั้งสี่ภาค ได้ ให้ความรู้ ให้การบำบัดรักษาตามแนวทางแผนไทย และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญคอยให้คำปรึกษา เรื่อง การใช้ยาสมุนไพรต่างๆ จากสื่อโซเซียล ให้เข้าใจ ถึง โทษ,ประโยชน์ ตลอดถึงวิธีการใช้ยาสมุนไพรให้ถูกต้อง

การดำเนินงานแบ่งวาระดำเนินงานดังนี้

ระยะที่ ๑

๑. ให้ผู้เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองโดยระบบ ATK ที่ได้รับแจกจาก สปสช. แจ้งผลให้ศูนย์สภาการแพทย์แผนไทยผ่านคลินิกอาสาที่มีอยู่ทั่วประเทศทาการบันทึกผล เพื่อดูแลต่อไป

๒. แยกผู้ติดเชื้อออกมาเข้าระบบ HI ส่วนผู้ไม่ติดเชื้อให้อยู่ในความดูแล ของหมอแผนไทยในคลินิกอาสาที่ใกล้กับผู้รับบริการ

๓. แจกจ่ายยาสมุนไพรเสริมภูมิ และสมุนไพรตามอาการแต่ละคนโดยคาแนะนาของแพทย์แผนไทย

๔. จัดทาข้อมูลของผู้เข้ารับบริการทุกคนเพื่อติดตามผล และเป็นหลักฐานต่อไป

๕. ประกาศหรือแจ้งรายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการให้ผู้รับบริการได้ทราบ

๖. ประชุมชี้แจงโครงการ และรับสมัครผู้เข้าร่วม พร้อมทั้งประกาศให้ประขาขนรับทราบ

๗. จัดการอบรมผู้เข้าโครงการให้ความรู้เรื่องสมุนไพร และภูมิปัญญาไทย กับการแพร่ระบาดของโควิด -๑๙ ในการดูแลสุขภาพให้ถูกทาง

ระยะที่ ๒

จัดทำโครงการพัฒนาทักษะ ให้หมอนวดเพื่อสุขภาพ สามารถเรียนรู้ต่อยอดจากการเรียนนวดพื้นฐานให้เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยหลักสูตรที่สูงขึ้น และการนาเสนอให้มีการปรับปรุงกฎระเบียบ ที่เป็นอุปสรรคการประกอบอาชีพในกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เพื่อยกรับความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ตามสถานประกอบการทั่วประเทศ

ระยะเวลาการดาเนินงาน

โครงการแบ่งเป็น ๓ ระยะ ใช้เวลา ๓ เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มโครงการ

ระยะที่ ๑ เริ่มประชาสัมพันธ์ และเตรียมการประชุมชี้แจงเครือข่าย อาสาสมัคร และผู้เข้าร่วมโครงการ ทาระบบการลงทะเบียน ใช้เวลา ๑๕ วัน และแจ้งผลการคัดกรองการตรวจ ATK ของผู้เข้าร่วมกับคลินิกอาสาเพื่อดูแลต่อไปในกรอบระยะเวลา ๑๕ วัน

ระยะที่ ๒ ช่วงดำเนินการติดตาม ดูแล แจกจ่ายยาสมุนไพร แบ่งเพื่อเป็นสองระยะ ๑๕ วันแรกและ ๑๕ วันหลัง ผู้เข้าร่วมโครงการต้องได้รับการตรวจ ATK หลังการเข้าร่วมครบ ๗ วัน เพื่อประเมินผู้เข้าโครงการ และดำเนินการตรวจซ้ำเมื่อครบ ๑๕ วัน

ระยะที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงาน และจัดอบรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด – ๑๙ ตั้งแต่การดำเนินชีวิต และการกินอาหาร รวมถึงการใช้สมุนไพร เสริมภูมิ ทีจำเป็น รูปแบบการดำเนินงานจะจัดตามเงื่อนไข และโอกาส ที่สถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด – ๑๙ จะเอื้ออำนวยได้มากน้อยแค่ไหน

ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์สภาการแพทย์แผนไทย ต้านภัยโควิด – ๑๙ นำโดย พล.ร.อ. ชาญชัย เจริญสุวรรณ รักษาการนายกสภาการแพทย์แผนไทย ประธานศูนย์สภาการแพทย์แผนไทย ต้านภัยโควิด-๑๙

เครือข่ายที่เข้าร่วม 

๑.  สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณแห่งประเทศไทย ( รักษาการนายกสมาคม นายชัยพนม  หนูแก้ว )

๒.  ชมรมแพทย์แผนไทยภาครัฐ  ( น.ส.จิตรณิญาณ์  ฐิติปัญญรัตน์  ประธานชมรม )

๓.  มูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา  ( นายประสงค์  กุลธำรง ตัวแทนมูลนิธิ )                                                      

๔.  สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย (นายนพพร  วิสุทธิศักดิ์ชัย นายกสมาคม )

๕.  สมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทย ( นายพิทักษ์  โยธา  นายกสมาคม )

๖. สมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย ในสังฆราชูปถัมภ์   ( น.ส.นุสรา  อุปเสน กรรมการวิชาการ )                                                

ผู้ประสานงานโครงการ

นายนพพร วิสุทธิศักดิ์ชัย ๐๙๕-๘๒๐๕๓๗๘

ศูนย์สภาการแพทย์แผนไทย ต้านภัยโควิด-๑๙  มีความเชื่อมั่นว่า สมุนไพรของไทยที่ทรงคุณค่าสามารถที่จะนำมาใช้ในการบำบัดรักษาคนไทยได้ เหมือนในสมัยโบราณกาล ซึ่งได้มอบมรดกนี้มายังลูกหลานคนไทย ให้รู้จักวิธีการรักษาตนเอง,ครอบครัวและ เพื่อนร่วมสังคม และจะดำเนินการพัฒนาศึกษาเพื่อให้สมุนไพรไทย สามารถเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนไทยต่อไป.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Stay Connected

0แฟนคลับชอบ
3,146ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -spot_img

ข่าวสารล่าสุด