28 C
Thailand
วันอังคาร,26 ตุลาคม,2021

Buy now

spot_img

ใครคือหมอพื้นบ้าน หมอพื้นบ้านคือใคร….

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.2562 เพื่อรับรองให้หมอพื้นบ้านมีใบอนุญาตในการรักษาผู้ป่วยด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย พร้อมกำหนดคุณสมบัติ เพื่อให้การรับรองในการรักษา

วันนี้ (10 มิ.ย.2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ.2562 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับรองหมอพื้นบ้านตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 31 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 • ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน
  พ.ศ. 2562”
 • ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 • ข้อ 3 ในระเบียบนี้ “หมอพื้นบ้าน” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมานานไม่น้อยกว่า 10 ปี เป็นที่นิยมยกย่องจากชุมชน ซึ่งได้รับหนังสือรับรองตามระเบียบนี้

“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองการเป็นหมอพื้นบ้าน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัด หรือคณะกรรมการ
หมอพื้นบ้านกรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการ หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามระเบียบนี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
“กรม” หมายความว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
“ปลัดกระทรวง” หมายความว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รักษาการ และวินิจฉัยชี้ขาดในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และคำ วินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด

สำหรับการรับรองหมอพื้นบ้าน ระบุไว้ในข้อ 5 ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 • อายุไม่น้อยกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์
 • มีภูมิลำเนาในพื้นที่ที่ได้รับการเสนอรายชื่อมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี
 • มีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามวัฒนธรรมของชุมชนที่สืบทอดกันมานานไม่น้อยกว่าสิบปี เป็นที่นิยมยกย่องจากชุมชน
 • ไม่เป็นคนวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่คณะกรรมการหมอพื้นบ้านประกาศกำหนด
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการหมอพื้นบ้านเห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือการรับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบนี้
 • ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียซึ่งคณะกรรมการหมอพื้นบ้านเห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของการเป็นหมอพื้นบ้าน หรือเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

Stay Connected

0แฟนคลับชอบ
2,997ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -spot_img

ข่าวสารล่าสุด